Home / JLPT N2 Grammar / Learn JLPT N2 Grammar: つつある (tsutsu aru)

Learn JLPT N2 Grammar: つつある (tsutsu aru)

Learn JLPT N2 Grammar: つつある (tsutsu aru)

Meaning: to be doing; to be in the process of doing ~

How to use: Verb ます (stem form) + つつある

Example sentences:

1. 日本は高齢化が進みつつある。
nihon wa koureika ga susumi tsutsu aru.
Japan’s population continues to age.

2. 季節は秋に変わりつつある。
kisetsu wa aki ni kawari tsutsu aru.
The weather is turning toward autumn.

3. いまはもうきみへの敬意もなくしつつあるよ。
ima wa mou kimi e no keii mo nakushi tsutsu aru yo.
I am losing respect for you.

4. 最近の研究では、脳の機能をさらに正確に説明しつつある。
saikin no kenkyuu dewa, nou no kinou o sara ni seikaku ni setsumei shi tsutsu aru.
New studies will undoubtedly throw more light on brain functioning.

5. コスプレ文化が世界に広まりつつあるようだ。
kosupule bunka ga sekai ni hiromari tsutsu aru youda.
Cosplay culture is spreading around the world.