Home / JLPT N2 Grammar / Learn JLPT N2 Grammar: として~ない (toshite~nai)

Learn JLPT N2 Grammar: として~ない (toshite~nai)

Learn JLPT N2 Grammar: として~ない (toshite~nai)

Meaning: not at all; there is not even one

How to use: として + Verb-ないform

Example sentences:

1. 彼女は一度として宿題を忘れたことがない。
kanojo wa ichido toshite shukudai o wasureta koto ga nai.
She has never once forgotten her homework.

2. この人形は全て手作りなので、一つとして同じものがありません。
kono ningyou wa subete tedzukuri na node, hitotsu toshite onaji mono ga arimasen.
All of these dolls are handmade, so no one is the same as another.

3. それ以来わたしには一日として心の休まるときもなかった。
sore irai watashi niwa ichinichi toshite kokoro no yasumaru toki mo nakatta.
There was no rest for me since then.

4. 不利な材料が一つとしてあがらないのです。
furi na zairyou ga hitotsu toshite agaranai no desu.
We can show nothing against him.