Home / JLPT N2 Grammar / Learn JLPT N2 Grammar: ものの (mono no)

Learn JLPT N2 Grammar: ものの (mono no)

Learn JLPT N2 Grammar: ものの (mono no)

Meaning: but; although; even though

How to use:
Verb-casual + ものの
Noun + であるものの
いadj + ものの
なadj + なものの

Example sentences:

1. 輸入果物は、高いもののめずらしいらしく、人気があってよく売れている。
yunyū kudamono wa, takai mono no mezurashīrashiku, ninki ga atte yoku urete iru.
Imported fruit, although expensive, is rare and popular, so it sells very well

2. 招待状は出したものの、まだほかの準備は全くできていない。
jōtaijō wa dashita mono no, mada hoka no junbi wa mattakude kite inai.
The invitations have been sent out, but nothing else has been prepared yet

3. 新しい登山靴を買ったものの、忙しくてまだ一度も山へ行っていない。
atarashī tozankutsu o katta mono no, isogashikute mada ichido mo yama e itte inai.
I bought new climbing shoes, but I haven’t been to the mountains yet because I’ve been busy.

4. 英語は大丈夫だと言ったものの実は自信がない。
eigo wa daijoubu da to itta mono no jitsu wa jishin ga nai.
Although I said that my English’s okay, to tell you the truth I don’t have much confidence.

5. 仕事を引き受けたものの、できるかどうか心配です。
shigoto o hikiuketa mono no, dekiru ka dou ka shinpai desu.
I took this job but I’m worried if I can do it or not.

6. 我々は成功したものの、これがただの始まりにすぎないことはわかっていた。
wareware wa seikou shita mono no, kore ga tada no hajimari ni suginai koto wa wakatte ita.
Despite our success, I knew this was just the beginning.