Home / JLPT N3 grammar / Learn JLPT N3 Grammar: にしても (ni shite mo)

Learn JLPT N3 Grammar: にしても (ni shite mo)

Learn JLPT N3 Grammar: にしても (ni shite mo)

Meaning: even if; even though

How to use:
Verb-casual + にしても
なadj + (である)にしても
いadj + にしても
Noun + (である)にしても

Example sentences:

1. それにしても、日本は良い国ですね!
sore ni shite mo, nihon wa yoi kuni desu ne!
Regardless, Japan is a great country!

2. どちらにしても、できるだけ早く予約した方がいいよ。
dochira ni shite mo, dekiru dake hayaku yoyaku shita hou ga ii yo.
Either way, you should make the reservation as soon as possible.

3. 彼女は何をするにしても、ほとんど音というものを立てなかった。
kanojo wa nani o suru ni shite mo, hotondo oto to iu mono o tatenakatta.
None of her movements made any sound.

4. たとえ、このままひとつ家に暮らすにしても、わたしたちはもう他人だわ。
tatoe, kono mama hitotsu ie ni kurasu ni shite mo, watashitachi wa mou tanin da wa.
Even if we remain in the same house, we are strangers.