Home / JLPT N1 grammar / Learn JLPT N1 Grammar: べからず (bekarazu)

Learn JLPT N1 Grammar: べからず (bekarazu)

Learn JLPT N1 Grammar: べからず (bekarazu)

Meaning: must not; should not; do not

How to use the: Verb (dictionary) + べからず

Example sentences:

1. 芝生に入るべからず。
shibafu ni hairu bekarazu.
Stay off the grass.

2. 関係者以外立ち入るべからず。
kankeisha igai tachiiru bekarazu.
Authorized personnel only.

3. ビル内でたばこを吸うべからず。
biru nai de tabako o suu bekarazu.
No smoking inside the building!

4. 芝生に立ち入るべからず。
shibafu ni tachiiru bekarazu.
Don’t enter the lawn.

5. 彼はわがチームには欠くべからざる選手である。
kare wa waga chiimu ni wa kaku bekarazaru senshu de aru.
He is an indispensable player for our team.